FANDOM


Debunk
(すっ)()()
Debunk-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
すっ
ぬき
 Tên Nhật (Chuẩn)
すっ
 Tên Nhật (rōmaji) Suppanuki
 Tên Nhật (Dịch) Assaulting the Weak Point
 Tên Hàn 폭로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 65703851
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.