FANDOM


Debris Dragon
デブリ・ドラゴン
DebrisDragon-AP01-EN-UtR-UE
 Tên Nhật デブリ・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 14943837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.