FANDOM


Death Spirit Zoma
  • Nhật: 死霊ゾーマ
  • Kana: しりょうゾーマ
  • Romaji: Shiryō Zōma
  • Việt: Lâu Hồn Zoma
Loại bài

Trap Monster

Thuộc tính

Thông thường

CÔNG / THỦ

1800 / 500

Triệu hồi Đặc biệt lá này như một Quái thú Hiệu ứng (Thây Ma/ÁM/Cấp 4/CÔNG 1800/THỦ 500). (Lá này cũng là một Bài Bẫy.) Nếu lá này bị tiêu diệt trong chiến đấu, kết thúc Giai đoạn Chiến đấu và gây thiệt hại cho đối thủ bằng với gấp đôi CÔNG của quái thú mà đã tiêu diệt nó.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Death Spirit Zoma The turn that Zoma is defeated by an opponent's monster, Zoma turns into ectoplasm and inflicts damage to the opposing player equal to twice the ATK of that monster.
Nhật ゾーマが敵モンスターによって倒されたターン ゾーマはエクトプラズマーとなり 相手プレイヤーにそのモンスターの攻撃力の2倍のダメージを与える。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.