FANDOM


De-Spell
  • Nhật: 魔法除去
  • Kana: まほうじょきょ
  • Romaji: Mahō Jokyo
  • Việt: Giải Trừ Ma Pháp
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh De-Spell Destroy 1 Spell Card on the field.
Nhật フィールド上にある魔法カード1枚を破壊する。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.