FANDOM


De-Fusion
  • Nhật: 融合解除
  • Kana: ゆうごうかいじょ
  • Romaji: Yūgō Kaijo
  • Việt: Giải Trừ Dung Hợp
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Tức thời

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Dung hợp trên sân; đưa mục tiêu đó về Bộ bài Phụ, sau đó, nếu tất cả Nguyên liệu Dung hợp mà đã được dùng cho việc Triệu hồi Dung hợp của nó ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh De-Fusion Return 1 Fusion Monster on the field to the Fusion Deck. In addition, if all the Fusion Material Monsters that were used for Fusion Summon of that Fusion Monster are in your Graveyard, you can Special Summon them all to the field.
Nhật 場上の融合モンスター1体を融合デッキに戻す。その時墓地にいる融合素材モンスターを場に戻すことができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.