FANDOM


De-Fusion
(ゆう)(ごう)(かい)(じょ)
DeFusion-LCKC-EN-ScR-1E
 Tên Việt Giải Trừ Dung Hợp
 Tên Nhật (Kana)
ゆう
ごう
かい
じょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆう
ごう
かい
じょ
 Tên Nhật (rōmaji) Yūgō Kaijo
 Tên Nhật (Dịch) Fusion Cancel
 Tên Hàn 융합 해제
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 95286165
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.