Daybreaker the Splendid Magical Knight
()(どう)耀()() デイブレイカー
 Tên Việt Kị Sĩ Ma Thuật Huy Hoàng, Minh Quang Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
どう
耀
し デイブレイカー
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
耀
デイブレイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Kishi Deibureikā
 Tên Nhật (Dịch) Magical Splendid Knight, Daybreaker
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG.png
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft.png, Dưới-Phải LM-BottomRight.png
 CÔNG / LIÊN 1600 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.