FANDOM


Darkworld Shackles
()(かい)(あし)(かせ)
DarkworldShackles-BP01-EN-C-1E
 Tên Việt Xiềng Xích Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
かいの
あし
かせ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
の足
あし
かせ
 Tên Nhật (rōmaji) Makai no Ashikase
 Tên Nhật (Dịch) Demon World Shackles
 Tên Hàn 마계의 족쇄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 83584898
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.