FANDOM


Darktellarknight Batlamyus
煉獄の騎士(テラナイト) ヴァトライムス
DarktellarknightBatlamyus-INOV-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
煉獄の騎士
テラナイト ヴァトライムス
 Tên Nhật (Chuẩn) 煉獄の騎士
テラナイト
ヴァトライムス
 Tên Nhật (rōmaji) Teranaito Vatoraimusu
 Tên Nhật (Dịch) Tellarknight Vatlamyus
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 550
 Mã số 64414267
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.