FANDOM


Darkness Seed
  • Nhật: ダークネス・シード
  • Romaji: Dākunesu Shīdo
  • Việt: Hạt Giống Hắc Ám
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

2 CG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu lá này được gửi vào Mộ, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Nếu bạn làm thế, Triệu hồi Đặc biệt nó trong Giai đoạn Chờ thứ hai của bạn sau khi kích hoạt. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, nó nhận các hiệu ứng này:
● Lá này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu.
● Trong Giai đoạn Kết thúc của mỗi người chơi, nếu bạn có ít hơn 4000 Điểm Gốc, Điểm Gốc của bạn trở thành 4000.
CÔNG / 1000   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Darkness Seed If this card is sent to the Graveyard, you can activate its effect. If you do, Special Summon it during your second Standby Phase after activation. If this card is Special Summoned this way, it gains these effects:
● This card cannot be destroyed by battle.
● During each player's End Phase, if you have less than 4000 Life Points, your Life Points become 4000.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.