FANDOM


Darkness Metal, the Dragon of Dark Steel
(くろ)(がね)(りゅう) ダークネスメタル
DarknessMetaltheDragonofDarkSteel-JUMP-EN-LE-OP
 Tên Việt Ám Kim - Hắc Thiết Long
 Tên Nhật (Kana)
くろ
がね
りゅう ダークネスメタル
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
がね
りゅう
ダークネスメタル
 Tên Nhật (rōmaji) Kuroganeryū Dākunesu Metaru
 Tên Nhật (Dịch) Dark Steel Dragon, Darkness Metal
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2800 / 4
 Mã số 79266769
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.