FANDOM


Darkness Approaches
(やみ)(おとず)
 Tên Nhật (Kana)
やみの
おとずれ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
の訪
おとず
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80168720
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.