FANDOM


Dark World Brainwashing
(あん)(こく)(かい)(せん)(のう)
DarkWorldBrainwashing-COTD-EN-C-1E
 Tên Việt Hắc Giới Tẩy Não
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
せん
のう
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の洗
せん
のう
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Sen'nō
 Tên Hàn 암흑계의 세뇌
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 10131855
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.