Dark Spirit Art - Greed
(やみ)(れい)(じゅつ)-「(よく)
DarkSpiritArtGreed-PTDN-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
やみ
れい
じゅつ-「
よく」
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
れい
じゅつ
-「欲
よく
 Tên Nhật (rōmaji) Yamireijutsu - "Yoku"
 Tên Nhật (Dịch) Dark Spirit Technique - "Greed"
 Tên Hàn 암령술-욕
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 38167722
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.