Dark Spell Regeneration
(あん)(こく)()(さい)(せい)
DarkSpellRegeneration-BLAR-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Tái Tạo Ma Thuật Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
あん
こくの
さい
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
の魔
さい
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku no Masaisei
 Tên Hàn 암흑의 마재생
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 12930501
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.