FANDOMDark Saviors là một Booster trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).[1]

Đặc trưng

  • Bao gồm thành viên/hỗ trợ cho archetype "Vampire".

Phân tích

Mỗi gói chứa 5 lá bài. Set chứa 60 lá bài:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
DASA-EN001 Vampire Familiar Super Rare [[]]
DASA-EN002 Vampire Retainer Super Rare [[]]
DASA-EN003 Vampire Fraulein Secret Rare [[]]
DASA-EN004 Vampire Grimson Super Rare [[]]
DASA-EN005 Vampire Scarlet Scourge Secret Rare [[]]
DASA-EN006 Vampire Red Baron Super Rare [[]]
DASA-EN007 Dhampir Vampire Sheridan Secret Rare [[]]
DASA-EN008 Vampire's Desire Secret Rare [[]]
DASA-EN009 Vampire's Domain Secret Rare [[]]
DASA-EN010 Vampire Awakening Super Rare [[]]
DASA-EN011 Vampire Domination Secret Rare [[]]
DASA-EN012 Shadow Vampire Super Rare [[]]
DASA-EN013 Crimson Knight Vampire Bram Super Rare [[]]
DASA-EN014 Donpa, Marksman Fur Hire Super Rare [[]]
DASA-EN015 Recon, Scout Fur Hire Super Rare [[]]
DASA-EN016 Helmer, Helmsman Fur Hire Super Rare [[]]
DASA-EN017 Beat, Bladesman Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN018 Seal, Strategist Fur Hire Super Rare [[]]
DASA-EN019 Bravo, Fighter Fur Hire Super Rare [[]]
DASA-EN020 Sagitta, Maverick Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN021 Dyna, Hero Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN022 Wiz, Sage Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN023 Rafale, Champion Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN024 Fandora, the Flying Furtress Super Rare [[]]
DASA-EN025 Mayhem Fur Hire Secret Rare [[]]
DASA-EN026 Training Fur Hire, Fur All Your Training Needs Secret Rare [[]]
DASA-EN027 Sky Striker Ace - Kagari Super Rare [[]]
DASA-EN028 Sky Striker Ace - Shizuku Super Rare [[]]
DASA-EN029 Sky Striker Ace - Raye Super Rare [[]]
DASA-EN030 Sky Striker Mobilize - Engage! Secret Rare [[]]
DASA-EN031 Sky Striker Maneuver - Afterburners! Secret Rare [[]]
DASA-EN032 Sky Striker Maneuver - Jamming Waves! Secret Rare [[]]
DASA-EN033 Sky Striker Mecha - Hornet Drones Super Rare [[]]
DASA-EN034 Sky Striker Mecha - Widow Anchor Secret Rare [[]]
DASA-EN035 Sky Striker Mecha - Eagle Booster Super Rare [[]]
DASA-EN036 Sky Striker Mecha - Shark Cannon Secret Rare [[]]
DASA-EN037 Sky Striker Mecharmory - Hercules Base Super Rare [[]]
DASA-EN038 Sky Striker Mecha Modules - Multirole Secret Rare [[]]
DASA-EN039 Sky Striker Airspace - Area Zero Super Rare [[]]
DASA-EN040 Armageddon Knight Super Rare [[]]
DASA-EN041 Plaguespreader Zombie Super Rare Quái thú Điều phối Hiệu ứng
DASA-EN042 Dark Grepher Super Rare [[]]
DASA-EN043 Toon Table of Contents Super Rare [[]]
DASA-EN044 The Monarchs Stormforth Super Rare [[]]
DASA-EN045 Drowning Mirror Force Super Rare Bài Bẫy Thông thường
DASA-EN046 Mystic Tomato Super Rare [[]]
DASA-EN047 Vampiric Orchis Super Rare [[]]
DASA-EN048 Vampiric Koala Super Rare [[]]
DASA-EN049 Vampire Sorcerer Super Rare [[]]
DASA-EN050 Vampire Vamp Super Rare [[]]
DASA-EN051 Kuribandit Super Rare Quái thú Hiệu ứng
DASA-EN052 Scapegoat Super Rare [[]]
DASA-EN053 Reinforcement of the Army Super Rare [[]]
DASA-EN054 Allure of Darkness Super Rare [[]]
DASA-EN055 Magical Citadel of Endymion Secret Rare [[]]
DASA-EN056 Spell Power Grasp Super Rare [[]]
DASA-EN057 Quick Booster Super Rare [[]]
DASA-EN058 Foolish Burial Goods Super Rare Bài Phép Thông thường
DASA-EN059 Mirror Force Super Rare Bài Bẫy Thông thường
DASA-EN060 Horn of the Phantom Beast Super Rare [[]]

Tham khảo

  1. "[TCG] Dark Saviors". yugioh-card.com. http://www.yugioh-card.com/en/products/bp-spds.html.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.