FANDOM


Dark Ruler No More
 Tên Việt Không Còn Vua Quỷ Trần Thế
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54693926
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.