FANDOM


Dark Rebellion Xyz Dragon
  • Nhật: ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
  • Romaji: Dāku Riberion Ekushīzu Doragon
  • Việt: Hắc Xung Đột Long
Hệ

ÁM.png ÁM

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 trở lên mà đối thủ điều khiển; CÔNG của nó trở thành một nửa CÔNG hiện tại của nó, và nếu có điều đó, lá này tăng lượng CÔNG bị giảm đó. Các thay đổi này kéo dài cho đến Giai đoạn Kết thúc.
CÔNG / 2500   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Rebellion Xyz Dragon You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 5 or higher monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK. These changes last until the End Phase.
Nhật

レベル4モンスター×2

①:このカードの(エクシーズ)素材を1つ取り除き、相手フィールドのレベル5以上のモンスター1体を対象として発動できる。このターンのエンドフェイズまで、そのモンスターの攻撃力を半分にし、その数値分このカードの攻撃力をアップする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.