FANDOM


Dark Mirror Force
(じゃ)(あく)なるバリア -ダーク・フォース-
DarkMirrorForce-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
あくなるバリア -ダーク・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
あく
なるバリア -ダーク・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Jākunaru Baria ‐ Dāku Fōsu -
 Tên Nhật (Dịch) Wicked Barrier - Dark Force -
 Tên Hàn 사악한 방어막 거울의 힘
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 20522190
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.