Dark Magical Circle
(くろ)()(どう)(じん)
DarkMagicalCircle-TDIL-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Vòng Tròn Ma Thuật Bóng Tối
 Tên Nhật (Kana)
くろの
どう
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
の魔
どう
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro no Madōjin
 Tên Nhật (Dịch) Black Magical Circle
 Tên Hàn 흑의 마도진
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 47222536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.