FANDOM


Dark Magic Curtain
(くろ)()(じゅつ)のカーテン
DarkMagicCurtain
Nhóm liên quan Nhóm Dark Magician
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 99789342
Mô tả Hiệu ứng
Trả một nửa Điểm Gốc của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ trong Bộ bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi bất kì quái thú nào ở lượt mà bạn kích hoạt lá này(nhưng bạn vẫn có thể Úp)
English Description
Pay half your Life Points; Special Summon 1 "Dark Magician" from your Deck. You cannot Summon other monsters the turn you activate this card (but you can Set).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.