FANDOM


Dark Hole
ブラック・ホール
DarkHole-LEHD-EN-UR-1E
 Tên Việt Hố Đen
 Tên Nhật ブラック・ホール
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Hōru
 Tên Nhật (Dịch) Black Hole
 Tên Hàn 블랙홀
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 53129443
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.