FANDOM


Dark Garnex the Cubic Beast
(ほう)(かい)(じゅう)ダーク・ガネックス
DarkGarnextheCubicBeast-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
じゅうダーク・ガネックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
じゅう
ダーク・ガネックス
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaijū Dāku Ganekkusu
 Tên Nhật (Dịch) Dark Garnex the Direction World Beast
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 41114306
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.