Dark Factory of Mass Production
(やみ)(りょう)(さん)(こう)(じょう)
DarkFactoryofMassProduction.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 90928333
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 2 Quái thú Thường trong Mộ bài của bạn; lấy các mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
Target 2 Normal Monsters in your Graveyard; add those targets to your hand.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.