FANDOM


Dark Factory of Mass Production
(やみ)(りょう)(さん)(こう)(じょう)
DarkFactoryofMassProduction
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 90928333
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 2 Quái thú Thường trong Mộ bài của bạn; lấy các mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
Target 2 Normal Monsters in your Graveyard; add those targets to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.