FANDOM


Dark End Dragon
Hệ

ÁM

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2600 / 2100

Loại Hiệu ứng

(Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; lá này giảm 500 CÔNGTHỦ, và bạn gửi mục tiêu đó vào Mộ.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark End Dragon By lowering this monster's ATK and DEF by 500 points, send 1 of your opponent's monsters to the Graveyard.
Nhật 攻・守力を500P下げることで相手モンスター1体を墓地に送ることができる

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.