FANDOM


Dark Contract with the Yamimakai
(やみ)()(かい)(けい)(やく)(しょ)
DarkContractwiththeYamimakai-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Khế Ước với Hắc Quỷ Giới
 Tên Nhật (Kana)
やみ
かいの
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
かい
の契
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Yamimakai no Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Contract with the Dark Demon World
 Tên Hàn 암흑 마계의 계약서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 45974017
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.