FANDOM


Dark Contract with the Swamp King
()(しん)(おう)(けい)(やく)(しょ)
DarkContractwiththeSwampKing-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Khế Ước với Quỷ Vương
 Tên Nhật (Kana)
しん
おうの
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
おう
の契
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Mashin'ō no Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Contract with the Devil King
 Tên Hàn 마신왕의 계약서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 73360025
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.