FANDOM


Dark Contract with the Gate
()(ごく)(もん)(けい)(やく)(しょ)
DarkContractwiththeGate-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Khế Ước với Quỷ Môn
 Tên Nhật (Kana)
ごく
もんの
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごく
もん
の契
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Jigokumon no Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Contract with the Hellgate
 Tên Hàn 지옥문의 계약서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 46372010
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.