Dark Contract with the Eternal Darkness
(とこ)(やみ)(けい)(やく)(しょ)
DarkContractwiththeEternalDarkness-MACR-EN-R-1E.png
 Tên Việt Khế Ước với Hắc Ám Vĩnh Cửu
 Tên Nhật (Kana)
とこ
やみの
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
とこ
やみ
の契
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Tokoyami no Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Contract with the Eternal Darkness
 Tên Hàn 상암의 계약서
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 09030160
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.