FANDOM


Dark Contract with Errors
()(ふう)(けい)(やく)(しょ)
DarkContractwithErrors-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Khế Ước với Tội Lỗi
 Tên Nhật (Kana)
ふうの
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
の契
けい
やく
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gofū no Keiyakusho
 Tên Nhật (Dịch) Contract with the Erroneous Seal
 Tên Hàn 오봉의 계약서
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 37209439
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.