FANDOM


Dark Burning Magic
黒・爆・裂・破・魔・導(ブラック・バーニング・マジック)
DarkBurningMagic-LDK2-EN-ScR-LE
 Tên Việt Hắc Hỏa Thuật
 Tên Nhật (Kana)
黒・爆・裂・破・魔・導
ブラック・バーニング・マジック
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・爆・裂・破・魔・導
ブラック・バーニング・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Bāningu Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Black Burning Magic
 Tên Hàn 흑・폭・열・파・마・도
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 75190122
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.