Dark Burning Attack
黒・魔・導・爆・裂・破(ブラック・バーニング)
DarkBurningAttack-LDK2-EN-ScR-LE.png
 Tên Việt Hắc Hỏa
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Bāningu
 Tên Nhật (Dịch) Black Burning
 Tên Hàn 흑・마・도・폭・열・파
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 49702428
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.