FANDOM


Dark Bribe
()(きゅう)(わい)()
DarkBribe-SR05-EN-C-1E
 Tên Việt Hối Lộ Thần Linh
 Tên Nhật (Kana)
きゅうの
わい
 Tên Nhật (Chuẩn)
きゅう
の賄
わい
 Tên Nhật (rōmaji) Makyū no Wairo
 Tên Nhật (Dịch) Bribe of the Demonic Palace
 Tên Hàn 마궁의 뇌물
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 77538567
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.