FANDOM


Dark Blade
(やみ)()(かい)(せん)() ダークソード
DarkBlade
Loại bài Quái thú Thường
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior
ATK/DEF 1800/1500
Mã số 11321183
Mô tả Tiểu sử
Họ nói rằng hắn là chiến binh điều khiển rồng đến từ Ma giới. Sức công của hắn rất lớn, bởi việc dùng thanh kiếm sắc bén đầy tà ác của hắn.
English Description
They say he is a dragon-manipulating warrior from the dark world. His attack is tremendous, using his great swords with vicious power.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.