FANDOM


Dark Assailant
(やみ)(あん)(さつ)(しゃ)
DarkAssailant-SDK-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
やみの
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
の暗
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Yami no Ansatsusha
 Tên Nhật (Dịch) Dark Assassin
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 1200 / 1200
 Mã số 41949033
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.