FANDOM


Dark Armed Dragon
ダーク・アームド・ドラゴン
DarkArmedDragon-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Ám Thiết Long
 Tên Nhật ダーク・アームド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Āmudo Doragon
 Tên Hàn 다크 암드 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 65192027
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.