FANDOM


Dark Angel
  • Nhật: ダーク・エンジェル
  • Romaji: Dāku Enjeru
  • Việt: Thiên Sứ Bóng Tối
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Khi một quái thú Tiên bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể Hi sinh quái thú đó và gửi lá này từ tay của bạn vào Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt bạn điều khiển; chuyển mục tiêu tấn công vào quái thú đó bạn điều khiển, và nếu bạn làm thế, nó tăng CÔNG bằng với CÔNG gốc của quái thú Tiên được Hi sinh cho đến hết lượt này.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Angel When a Fairy monster you control is targeted for an attack: You can Tribute that monster and send this card from your hand to the GY, then target 1 face-up monster you control; change the attack target to that monster you control, and if you do, it gains ATK equal to the original ATK of the Tributed Fairy monster until the end of this turn.
Nhật ①:自分の天使族モンスターが攻撃対象に選択された時、そのモンスターをリリースし、このカードを手札から墓地へ送り、自分フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターに攻撃対象を移し替え、対象のモンスターの攻撃力はターン終了時まで、リリースした天使族モンスターの元々の攻撃力分アップする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.