FANDOM


Dark Advance
ダーク・アドバンス
DarkAdvance-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật ダーク・アドバンス
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Adobansu
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 97001138
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.