"Dante" (ダンテ), là một archetype có kiên hệ với archetype "Burning Abyss", bao gồm các quái thú đại diện cho Dante Alighieri. Nó bao gồm 2 quái thú "Burining Abyss": 1 Quái thú Dung hợp và 1 Quái thú Xyz. Nó từng được giới thiệu lần đầu trong phiên bản TCG của Duelist Alliance, nhưng lại nhận được hỗ trợ đầu tiên từ việc phát hành của "Beatrice, Lady of the Eternal".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.