FANDOM


Đây là danh sách các tập phim từ season đầu tiên của Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Pre-World Duel Carnival

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 1)/arc1

World Duel Carnival Preliminaries

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 1)/arc2

World Duel Carnival Finals

Bản mẫu:EpisodeListing/ZEXAL (season 1)/arc3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.