FANDOM


Đây là danh sách các tập phim từ season đầu tiên của Yu-Gi-Oh! 5D's.

Fortune Cup

Hình ảnh Số Tập Tên Tập phim Phát sóng tại Nhật Phát sóng tại Anh
YGO5Ds001 Tập 1  


YGO5Ds002 Tập 2  


YGO5Ds003 Tập 3  


YGO5Ds004 Tập 4  


YGO5Ds005 Tập 5  


YGO5Ds006 Tập 6  


YGO5Ds007 Tập 7  


YGO5D008 Tập 8  


YGO5Ds009 Tập 9  


YGO5Ds0010 Tập 10  


YGO5Ds011 Tập 11  


YGO5Ds012 Tập 12  


YGO5Ds013 Tập 13  


YGO5Ds014 Tập 14  


YGO5Ds015 Tập 15  


YGO5Ds016 Tập 16  


YGO5Ds017 Tập 17  


YGO5Ds018 Tập 18  


YGO5Ds019 Tập 19  


YGO5Ds020 Tập 20  


YGO5Ds021 Tập 21  


YGO5Ds022 Tập 22  


YGO5Ds023 Tập 23  


YGO5Ds024 Tập 24  


YGO5Ds025.1 Tập 25  


YGO5Ds026 Tập 26  


Dark Signers

Hình ảnh Số Tập Tên Tập phim Phát sóng tại Nhật Phát sóng tại Anh
YGO5Ds027 Tập 27  


YGO5Ds028 Tập 28  


YGO5Ds029 Tập 29  


YGO5Ds030 Tập 30  


YGO5Ds031 Tập 31  


YGO5Ds032 Tập 32  


YGO5Ds033 Tập 33  


YGO5Ds034 Tập 34  


YGO5Ds035 Tập 35  


YGO5Ds036 Tập 36  


YGO5Ds037 Tập 37  


YGO5Ds038 Tập 38  


YGO5Ds039 Tập 39  


YGO5Ds040 Tập 40  


YGO5Ds041 Tập 41  


YGO5Ds042 Tập 42  


YGO5Ds043 Tập 43  


YGO5Ds044 Tập 44  


YGO5Ds045 Tập 45  


YGO5Ds046 Tập 46  


YGO5Ds047 Tập 47  


YGO5Ds048 Tập 48  


YGO5Ds049 Tập 49  


YGO5Ds050 Tập 50  


YGO5Ds051 Tập 51  


YGO5Ds052 Tập 52  


YGO5Ds053.2 Tập 53  


YGO5Ds054 Tập 54  


YGO5Ds055 Tập 55  


YGO5Ds056 Tập 56  


YGO5Ds057 Tập 57  


YGO5Ds058 Tập 58  


YGO5Ds059.2 Tập 59  


YGO5Ds060 Tập 60  


YGO5Ds061 Tập 61  


YGO5Ds062 Tập 62  


YGO5Ds063 Tập 63  


YGO5Ds064 Tập 64  


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.