FANDOM


Danger! Disaster!
(げき)(どう)()(かい)(いき)
DangerDisaster-EP19-JP-OP
 Tên Việt Hiểm Họa! Thiên Tai!
 Tên Nhật (Kana)
げき
どうの
かい
いき
 Tên Nhật (Chuẩn)
げき
どう
の未
かい
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Gekidō no Mikai'iki
 Tên Nhật (Dịch) The Turbulent Lands Unknown
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 23213239
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.