FANDOM


Daigusto Phoenix
ダイガスタ・フェニクス
Daigusto phoenix
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
HẠNG SAO 2 Rank StarRank Star
Chủng Pyro/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/1100
Mã số 02766877
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 2
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn 1 quái thú hệ Phong mặt-ngửa bạn điều khiển; trong lượt này, nó có thể tấn công hai lần cho mỗi Bước chiến đấu.
English Description
2 Level 2 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.