FANDOM


Daigusto Emeral
ダイガスタ・エメラル
Daigusto emeral
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 00581014
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó kích hoạt 1 trong những hiệu ứng sau:
● Chọn 3 quái thú trong mộ bài của bạn; xáo trộn chúng vào bộ bài, sau đó rút 1 lá.
● Chọn 1 quái thú không hiệu ứng từ mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
2 Level 4 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects.
● Target 3 monsters in your Graveyard; shuffle all 3 into the Deck, then draw 1 card.
● Target 1 non-Effect Monster in your Graveyard; Special Summon that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.