FANDOM


Daigusto Eguls
ダイガスタ・イグルス
Daigusto eguls
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 2600/1800
Mã số 10755984
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Gusto" non-Tuner
Một lần mỗi lượt, vào Bước kết thúc: Bạn có thể trục xuất 1 quái thú hệ Phong từ mộ bài của bạn để chọn 1 lá mặt-ngửa đối thủ điều khiển; tiêu diệt nó.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Gusto" monsters
Once per turn, during your End Phase: You can banish 1 WIND monster from your Graveyard to target 1 face-down card your opponent controls; destroy that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.