FANDOM


D - Counter
(ディー)-カウンター
DCounter-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Phản Công Vận Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
ディー-カウンター
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
-カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Dī Kauntā
 Tên Hàn D-카운터
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 08698851
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.