FANDOM


DNA Transplant
DNA移植手術
DNATransplant
Nhóm liên quan DNA
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 56769674
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách tuyên bố 1 Hệ quái thú. Tất cả quái thú mặt-ngửa trở thành Hệ đó.
English Description
Activate by declaring 1 monster Attribute. All face-up monsters become that Attribute.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.