FANDOM


DNA Surgery
DNA 改造手術
DNASurgery
Nhóm liên quan DNA
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 74701381
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách tuyên bố 1 loại quái thú. Tất cả quái thú mặt-ngửa trở thành loại đó.
English Description
Activate by declaring 1 monster Type. All face-up monsters become that Type.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.