FANDOM


DDoS Attack
 • Nhật: DDoS
  ディー・ドス
  アタック
 • Kana:
  DDoS
  ディー・ドス アタック
 • Romaji: Dī Dosu Atakku
 • Việt: Tấn Công Nhiễu Loạn Thông Tin
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 quái thú Máy Móc bạn điều khiển; gửi bất kì số "DDoS Attack" từ Bộ bài của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với số "DDoS Attack" đã gửi vào Mộ bởi hiệu ứng này x Cấp của quái thú được chọn x 100.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh DDoS Attack Target 1 Machine monster you control; send any number of "DDoS Attack" from your Deck to the GY, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the number of "DDoS Attack" sent to the GY by this effect x the targeted monster's Level x 100.
Nhật ①:自分フィールドの機械族モンスター1体を対象として発度できる。自分のデッキから「DDosアタック」を任意の枚数選んで墓地へ送る。この効果で墓地へ送った「DDosアタック」の数×対象のモンスターのレベル×100ダメージを相手に与える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.