D/D Vice Typhon
(ディー)(ディー)ヴァイス・テュポーン
DDViceTyphon-COTD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Ngục Đế Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーヴァイス・テュポーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ヴァイス・テュポーン
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdī Vaisu Tyupōn
 Tên Hàn D()D() 바이스 튜폰
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2800
 Mã số 59123937
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.